celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

STATUT

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą "Celeste” ustanowiona przez: Radosława Niedźwiedzkiego zwanego dalej Fundatorem, powołana aktem notarialnym przed notariuszem Dawidem Zielińskim w kancelarii notarialnej w Łodzi za numerem repertorium A Nr 1513/2014 dnia 30 maja 2014 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Zgierz.

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, ośrodki, filie, a także przystępować do spółek oraz ustanawiać inne fundacje w kraju i za granicą.

§ 7

Fundacja używa nazwy: "Celeste" i pieczęci podłużnej lub okrągłej z takim napisem.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Fundacja została powołana w celu:

 1. prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym oraz pozostałym wykluczonym społecznie a także ich rodzinom i bliskim oraz działań charytatywnych;
 2. udzielania pomocy osobom uzależnionym i osobom z ich otoczenia;
 3. udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 4. wspierania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie;
 5. propagowania modelu przedsiębiorstwa społecznego;
 6. aktywizowania społecznie i zawodowo osób wykluczonych społecznie;
 7. doskonalenia systemu edukacji, krzewienia oświaty, rozbudzania w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania nauką i walką z dyskryminacją osób wykluczonych społecznie;
 8. podejmowania działań zgodnych z szeroko rozumianą ekologią;
 9. prowadzenia działalności leczniczej dla dzieci oraz dla osób dorosłych, jak również dla wspierania takiej działalności;
 10. promowania zdrowia w ujęciu holistycznym – człowiek jako całość bio-psycho-społeczna;
 11. prowadzenia działalności ukierunkowanej na pomoc dzieciom/młodzieży/dorosłym ciężko lub nieuleczalnie chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom;
 12. prowadzenia działalności ukierunkowanej na pomoc dzieciom/młodzieży/dorosłym doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym oraz ich rodzinom;
 13. promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego;
 14. prowadzenia działalności ukierunkowanej na pomoc osobom z chorobą Alzheimera oraz ich rodzinom;
 15. udzielania pomocy, zapewniania schronienia oraz prowadzenia działań aktywizujących osoby bezdomne;
 16. integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych;
 17. realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym;
 18. ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kulturowych;
 19. wspierania rozwoju organizacji parasolowych zrzeszających i reprezentujących przedsiębiorstwa społeczne na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie organizacyjne domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, klubów wsparcia, świetlic środowiskowych i tym podobnych;
 2. organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie organizacyjne spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form ekonomii społecznej;
 3. prowadzenie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;
 4. organizowanie i finansowanie rehabilitacji psychicznej, fizycznej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 5. organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz pozostałych wykluczonych społecznie, oraz członków ich rodzin;
 6. organizowanie i finansowanie imprez kulturalnooświatowych oraz sportowych, obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin oraz dzieci i młodzieży;
 7. inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób wykluczonych społecznie, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowiskiem, w którym przebywają;
 8. prowadzenie działalności ukierunkowanej na walkę z dyskryminacją osób wykluczonych społecznie;
 9. organizowanie i finansowanie stażów, praktyk, szkoleń i wyjazdów edukacyjnych dla osób zaangażowanych w działalność Fundacji;

10. uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia – profilaktyki;

11. współpracę ze środkami masowego przekazu oraz z władzami lokalnymi;

12. wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę opieki psychiatrycznej w zakresie leczenia
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo;

13. zorganizowanie lub prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, a także innych form kształcenia;

14. organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń zawodowych, warsztatów i konferencji, sesji
i sympozjów naukowych, seminariów, forów dyskusyjnych, jak również innych form działalności oświatowej (w tym wydawniczej) oraz propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji;

15. polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży;

16. promowanie i umacnianie wartości rodzinnych wśród dzieci i młodzieży;

17. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem – w tym przedstawicieli środowisk artystycznych, medycznych i biznesowych z kraju i zagranicy;

18. pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i zagranicy;

19. współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji;

20. działalność w branży komputerowej;

21. działalność w branży gastronomicznej w tym cateringowej, działalność artystyczną;

22. prowadzenie pośrednictwa pracy i agencji pracy tymczasowej;

23. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

§ 10a

Decyzję w przedmiocie zmiany celu Fundacji podejmuje Fundator.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczonej na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji,

c) subwencji,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

§ 15

Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

1) majątku własnego Fundacji;

2) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

3) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;

4) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;

5) zaciągania pożyczek;

6) przychodów z odpłatnej działalności statutowej;

7) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.

§ 16

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

4. Fundacja przeznacza zysk lub nadwyżkę bilansową na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na działalność statutową, w tym reintegrację zawodową i społeczną.

§ 17

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV ZARZĄD FUNDACJI

§ 19

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 2 do 5 osób i jest powoływany na okres 4 lat przez Fundatora.

2. Fundator może być członkiem Zarządu.

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdym czasie ze szczególnym uwzględnieniem następujących przypadków:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż pół roku,

e) przekroczenia 75 roku życia,

f) nienależytego wypełniania funkcji członka,

g) naruszenia któregokolwiek z postanowień Statutu.

§ 20

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

§ 21

Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatora.

§ 23

1. Zarząd Fundacji:

a) reprezentuje ją na zewnątrz,

b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

j) powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

k) Zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu co najmniej dwóch łącznie.

§ 25

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 27

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenia oraz limity wynagrodzeń członków Zarządu określa Fundator.

§ 28

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Fundatora.

2. Wynagrodzenie pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ IVa RADA PRACOWNICZA

§ 28a

1. Fundator może powołać i odwołać Radę Pracowniczą, zwaną dalej Radą, jako ciało  konsultacyjno-doradcze Fundacji.

2. Rada składa się z od 2 do 5 członków.

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator spośród pracowników Fundacji, którzy wyrażą zgodę na pełnienie funkcji członka Rady.

4. Członkowie Rady są powoływani na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego powołania danej osoby do składu Rady.

5. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem:

1) odwołania przez Fundatora w każdym czasie, w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady;

b) niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż pół roku;

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji członka Rady;

d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady;

2) śmierci członka Rady;

3) złożenia rezygnacji przez członka Rady.

6. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

§ 28b

1. Do kompetencji Rady należy:

1) możliwość wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Fundatora, w szczególności:

a) mających za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł.,

b) dotyczących zmian statutu Fundacji,

b) dotyczących likwidacji Fundacji,

c) dotyczących połączenia Fundacji z inną fundacją,

2) możliwość konsultowania z Zarządem lub Fundatorem decyzji o charakterze strategicznym dla działania Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji,

3) możliwość wnioskowania do członków Zarządu lub Fundatora o złożenie wyjaśnień w zakresie podjętych decyzji mających istotne znaczenie dla działalności Fundacji.

2. W przypadku zasygnalizowania przez Radę woli wyrażenia opinii, odbycia konsultacji lub wnioskowania o złożenie wyjaśnień, termin na wyrażenie opinii, termin odbycia konsultacji oraz termin złożenia wyjaśnień przez Zarząd lub Fundatora, są określane każdorazowo przez Zarząd lub Fundatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Fundacji.

3.Opinie Rady nie są wiążące dla Zarządu i Fundatora.

§ 28c

Szczegółowy tryb organizacji, działania oraz zwoływania posiedzeń Rady określa Regulamin opracowany przez Radę zatwierdzany przez Fundatora.

ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 29

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą na ogólnych zasadach.

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie i rozmiarach służących realizacji jej celów,
a w szczególności określoną w Załączniku 1 zawierającym kody PKD, który stanowi integralną część Statutu.

§ 29a

1. Fundacja działa w oparciu o model przedsiębiorstwa społecznego - firmy społecznej.

ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU

§ 30

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

§ 32

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, na wniosek Zarządu.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 33

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

§ 33a

 1. W przypadku śmierci Fundatora wszelkie przysługujące mu uprawnienia, wynikające
  z niniejszego Statutu, wykonuje osoba wskazana w testamencie. W szczególności dotyczy to uprawnień Fundatora dotyczących: powoływania i odwoływania Zarządu lub jego członków, uprawnienia do bycia członkiem Zarządu, uprawnienia do zmiany Statutu Fundacji.
 2. W przypadku niepozostawienia testamentu przez Fundatora albo braku wskazania
  w testamencie osoby, o której mowa w ust. 1, uprawnienia Fundatora wykonuje jego małżonek, a w razie jego braku zstępny Fundatora, który wyraził na to zgodę, poczynając od najstarszego.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź