celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Projekt PFRON


Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Druga edycja.


KALENDARIUM PROJEKTU

Czerwiec 2017

W dniach 26-30 czerwca odbył się pierwszy wyjazd integracyjno-turystyczny dla beneficjentów projektu Od aktywności do samodzielności (…) Druga edycja. Grupa 10 uczestników projektu, wraz z kadrą, pojechała do Łeby, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego.
W dniu przyjazdu, wieczorem odbyło się odczytanie i podpisanie przez uczestników Regulaminu wyjazdu.
Następnego dnia uczestnicy spędzili przedpołudnie na odwiedzinach w Sea Parku, tj. fokarium w Sarbsku. Grupa miała tam okazję podziwiać pokazy tresury i karmienia uchatek kalifornijskich, uczestniczyć w multimedialnym, interaktywnym pokazie „Błękitek – mówiący wieloryb”, obejrzeć pokaz 3D prehistorycznych stworzeń morskich oraz zwiedzić wystawę makiet zwierząt wodnych i miniatur latarni morskich z polskiego wybrzeża.
Kolejny dzień poświęcony został na zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którego wystawy dostarczyły zwiedzającym wielu wzruszeń i stały się przyczynkiem do zadumy i refleksji.
Następne przedpołudnie wyjazdu upłynęło na przejażdżce bajkową kolejką przez miasto, a następnie przez część Słowińskiego Parku Narodowego – do portu na jeziorze Łebsko, skąd grupa popłynęła statkiem wycieczkowym do Wyrzutni Rakiet w Rąbce, którą zwiedziła z przewodnikiem.
Każdego dnia uczestnicy wyjazdu brali udział w zajęciach  integracyjnych i ruchowo-sportowych: piękna pogoda, jaka towarzyszyła grupie podczas całego wyjazdu, pozwoliła na prowadzenie tych zajęć na plaży.
Uczestnicy czynnie i chętnie brali udział we wszystkich, zaproponowanych im aktywnościach. Dzięki wspólnemu udziałowi w grach i zabawach grupa zintegrowała się i zżyła.
Wszystkie, zaproponowane przez zespół projektowy, zajęcia dostosowane były do wieku oraz stanu psychofizycznego beneficjentów.
Podczas wyjazdu zarówno uczestnicy, jak i kadra, każdego dnia chwytali słońce. Korzystając z pięknej pogody na łebskiej plaży, spacerowali brzegiem morza, mocząc stopy w zimnym Bałtyku.
Podczas jednego z wieczorów odbył się grill integracyjny, w czasie którego uczestnicy mogli skosztować pieczonych ryb i kiełbasek, oraz świetnie bawić się przy akompaniamencie muzyki na żywo.


Maj 2017

Realizacja projektu jest kontynuowana zgodnie z założeniami harmonogramu. Uczestnicy biorą udział w zajęciach z psychologiem, wspierających ich w przywracaniu umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, ćwiczeniu funkcji poznawczych. Podczas zajęć z rehabilitacji społecznej niepełnosprawni mieszkańcy DPS uczą się korzystać z dostępnych dla nich form aktywizacji na polu kultury, sztuki i rekreacji. W czasie zajęć komputerowych uczestnicy projektu mają możliwość zgłębiać tajniki posługiwania się komputerem i korzystania z internetu w stopniu podstawowym lub bardziej zaawansowanym–w zależności od indywidualnych możliwości.

Fizjoterapeuci pracują z beneficjentami nad poprawą sprawności fizycznej i zdolności do samoobsługi. W odróżnieniu od zajęć z psychologiem, animatorkami rehabilitacji społecznej i informatykiem, które odbywają się w grupach – zajęcia z rehabilitacji fizykalnej prowadzone są jako wsparcie indywidualne dla uczestników projektu, w relacji z fizjoterapeutą 1:1.

Do projektu dołączają kolejni, nowi uczestnicy, zdarza się również, że ktoś z dotychczasowych beneficjentów – rezygnuje z dalszego udziału. Na bieżąco opracowywane są zatem, dla nowych uczestników, Indywidualne Plany Działania.

 

Kwiecień 2017

W kwietniu 2017 roku, w ramach projektu "Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Druga edycja". zrealizowana została rekrutacja uczestników.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu zostało zakwalifikowanych 67 mieszkańców DPS z orzeczoną niepełnosprawnością. Mieszkańcy ci podpisali oficjalne deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Zespół merytoryczny projektu, w skład którego wchodzą: pracownik socjalny, psycholog, fizjoterapeuci, animatorki rehabilitacji społecznej i instruktor zajęć komputerowych, rozpoczął  opracowywanie - dla każdego uczestnika - Indywidualnego Planu Działania. W opracowywanie Planów włączeni są również sami uczestnicy, tak aby powstające Plany w jak najpełniejszym stopniu odpowiadały ich oczekiwaniom i potrzebom w zakresie rehabilitacji oferowanej w ramach niniejszego projektu.

Mieszkańcy DPS w projekcie korzystają z różnorodnych form podnoszenia i rozwijania sprawności psychofizycznej:  fizjoterapia, rehabilitacja społeczna, zajęcia komputerowe oraz zajęcia z psychologiem z zakresu komunikacji oraz umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych (zajęcia grupowe i indywidualne), co w rezultacie ma przyczynić się do usamodzielniania się uczestników projektu w jak największym, możliwym do osiągnięcia stopniu.

Fizjoterapia i rehabilitacja społeczna przewidziana jest dla wszystkich uczestników projektu. Spośród uczestników rekrutuje się również grupa piętnastu osób korzystających z zajęć komputerowych, oraz czterdziestu uczestników zajęć z psychologiem.

 

Zadania zlecane-Konkurs 2/2016 pn. Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Projekt Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej. Druga edycja.


Wycieczka do Łęczycy i Tumu

Wycieczka do Łeby.

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź