celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Holistyczny Dobrostan

Projekt pt.: „Holistyczny Dobrostan” realizowany jest przez Fundację Celeste w okresie 08.11.2023-31.08.2024. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Unii Europejskiej w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. 

Celem przedsięwzięcia jestumożliwienie Fundacji Celeste budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparciapozwalających na rozwój jej działalności. Realizacja projektu przyczyni się dowzmocnienia zdolności Fundacji Celeste - podmiotu ekonomii społecznej, do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej poprzez działania nakierowane na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych, a także poprzez wzrost wiedzy i umiejętności pracowników organizacji. 

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do zwiększania pozytywnego oddziaływania podmiotu ekonomii społecznej w zakresie reintegracjispołecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami (głównie z przyczyny choroby psychicznej) oraz wspierania ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Wskazany powyżej cel realizowany będzie poprzez wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego organizacji, nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w Fundacji oraz realizację usług społecznych. 

Projekt: „Holistyczny Dobrostan” zakłada wsparcie polegające w szczególności na modernizacji: stworzenia multimedialnej strony Holistycznego Dobrostanu, narzędzia (aplikacji lub programu) dostosowanego do potrzeb prowadzonego przedsięwzięcia, a także realizacji usługi doradczo-szkoleniowej dla min. 5 pracowników Fundacji m.in. z zakresu promocji, efektywnego wykorzystania cyfrowych narzędzi sprzedaży i kanałów dystrybucji, pozyskiwaniem nowych klientów, e-sprzedaży, prowadzeniaonline szkoleń i webinariów. 

Obowiązek informacyjny

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź