celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

Życiowy GPS - droga do samodzielności


Życiowy GPS - droga do samodzielności.

Projekt realizowany przez Fundację Celeste od 01 maja 2024 roku do dnia 31 marca 2025 rokupn."Życiowy GPS - droga do samodzielności", współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowi wdrożenie nowej inicjatywy, której cele obejmują szeroki wachlarz działań skupiających się na wszechstronnym rozwój uczestników. Kluczowym obszarem jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami, aktywnych zawodowo, gł. z przyczyny choroby psychicznej, co chcemy osiągnąć poprzez dostarczanie spersonalizowanych usług wspierających. W centrum projektu "Życiowy GPS - droga do samodzielności" stoi założenie, że poprawa zdolności codziennego funkcjonowania uczestników stanowi kluczowy filar samodzielności.  

Projekt obejmuje szeroki zakres działań, w tym świadczenie usług prawnika, wsparcie psychologiczne, poradnictwo dietetyczne, zajęcia ze slow joggingu, sesje fizjoterapeutyczne, szkolenia kulinarnego, grupy wsparcia psychospołecznego, masaż, coaching rozwojowy, trening personalny, morsowanie i muzykoterapię. 

Celem projektu jest  nie tylko kwestia eliminacji ograniczeń, lecz również budowania pewności siebie w codziennych działaniach. Planowane w ramach projektu działania mają za zadanie wspierać uczestników w rozwijaniu praktycznych umiejętności, które mają bezpośredni wpływ na ich codzienneżycie. Sesje indywidualne, dostosowane do potrzeb każdej osoby, koncentrują się na osiągnięciu przez uczestników możliwie jak najlepszego funkcjonowania w zidentyfikowanych przez siebie obszarachpocząwszy od treningu umiejętności komunikacyjnych, które są kluczowe w interakcjach społecznych, po doskonalenie praktycznych aspektów życia codziennego. Poprzez organizację grup wsparcia i zespołów aktywności społecznej, będziemy tworzyć przestrzeń do budowania relacji, wymiany doświadczeń oraz wspólnego uczestnictwa w różnych dziedzinach życia społecznego. Działa to jak swoisty most, łączący uczestników z szerszą społecznością i umożliwiający im pełniejsze uczestnictwo w wydarzeniach społecznych.  

W projekcie zwraca się szczególną uwagę na zdrowy styl życia i sposób żywienia, który jest łatwo modyfikowalnym elementem stylu życia i ma istotne znaczenie w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Projekt oparty jest na nutripsychiatrii – zintegrowanym paradygmacie łączącym medycynę żywienia i psychiatrię. Dane z badań epidemiologicznych, modelowych i klinicznych potwierdzają zależność między dietą a ryzykiem pojawienia się i przebiegiem chorób psychicznych. Udział w kursach rozwoju osobistego, spotkania z psychologiem, udział w terapii zajęciowej czy finalnie możliwość uzyskania konsultacji prawnej w ramach projektu stanowi nie tylko element szkoleniowy, lecz także pełnoprawny obszar kształtujący poziom samoświadomości i pewności siebie uczestników. To inwestycja w rozwój wewnętrzny, skupiająca się na budowaniu silnej podstawy psychospołecznej dla każdej osoby. Spotkania te nie są jedynie przekazem wiedzy, lecz także interaktywną platformą do odkrywania własnych mocnych stron, wartości, oraz obszarów do rozwoju. Wspieramy uczestników w zdobywaniu umiejętności samopoznania, co prowadzi do głębszego zrozumienia własnych celów, pasji, oraz postrzegania własnego miejsca w społeczeństwie. Poprzez różnorodność kursów, od psychologii, w tym techniki zarządzania stresem do konsultacji prawniczych, uczestnicy zyskują narzędzia do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. To nie tylko zdobycie konkretnych umiejętności, ale także rozwijanie elastyczności myślowej, umiejętności radzenia sobie z emocjami, oraz kształtowanie zdrowego podejścia do samooceny. Poprzez konsultacje, analizę potrzeb oraz skonstruowane plany rozwoju, dążymy do pełnego wykorzystania potencjału każdej osoby. Indywidualne zajęcia obejmują szeroki zakres obszarów życiowych, od umiejętności zarządzania czasem po kształtowanie zdolności interpersonalnych. Efektem tych działań jest nie tylko zdobycie konkretnych umiejętności, lecz również wzrost samooceny i pewności siebie. Uczestnicy stają się bardziej świadomi swojego potencjału, co przekłada się na bardziej autonomiczne i pełniejsze życie. Stawiamy na indywidualność, rozwój osobisty i integrację społeczną, tworząc tym samym warunki do osiągnięcia pełnej samodzielności każdej uczestniczki i uczestnika oraz wyposażenia ich w instrumenty zapewniające ciągle pozostanie aktywnym zawodowo.  

Obowiązek informacyjny

Dofinansowano ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Nazwa zadania 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:  

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;  

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną;  

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. 

Tytuł Projektu 

„Życiowy GPS - droga do samodzielności.” 

Dofinansowanie – 863 549,00 
Całkowita wartość – 873 149,00  

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź