celeste fundacja

Człowiek. Jakość. Innowacja. Praca.
celeste fundacja

celeste fundacja

Tworzymy lepsze jutro. Dzisiaj.

REGULAMIN SERWISU

 I. Postanowienia ogólne

I. Właścicielem strony internetowej www.celeste.pl (dalej Serwis) jest Fundacja Celeste z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Chełmskiej 16/18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000521067, NIP 7322174152, REGON 101836080, e-mail: fundacja@celeste.pl, telefon 500-725-406 (dalej Fundacja).

2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu.

3. Zadaniem Serwisu jest:

a) prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,

b) wparcie działalności statutowej Fundacji poprzez wpłaty metodą przelewu bankowego lub dokonywane za pośrednictwem PayU.pl,

c) kontakt bezpośrednio z Fundacją poprzez formularz kontaktowy,

 

II. Wpłaty na rzecz Fundacji

1. Serwis umożliwia dokonywanie darowizn na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

2. Fundacja nie zwraca wpłaconych darowizn.

3. Użytkownik Serwisu może przekazać darowiznę w dowolnej, określonej przez siebie kwocie.

4. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU.pl (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399) umożliwiający szybkie płatności internetowe.

5. Przekierowanie do serwisu PayU.pl następuje poprzez kliknięcie w formularz e- płatności w zakładce pomóż teraz.

6. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU.pl wyrażone są w złotych polskich.

7. W ramach płatności PayU można dokonać płatności korzystając z następujących metod: przelew lub transfer internetowy.

8. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin PayU dostępny w serwisie www.PayU.pl

9. Wpłatę darowizny lub zlecenie stałe można dokonywać również za pomocą tradycyjnego przelewu na numer konta 89 1090 2590 0000 0001 2421 0484

 

III. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż przekazane przez użytkowników Serwisu dane w ramach wymienionych w Regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami.

2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu w celach innych niż wskazane w ppkt 1 może odbywać się jedynie za zgodą użytkownika.

3. Korzystanie z wymienionych w pkt I ppkt 3 form działania Serwisu jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

4. Administratorem przekazanych przez użytkownika Serwisu danych osobowych jest Fundacja Celeste z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Chełmskiej 16/18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000521067, NIP 7322174152, REGON 101836080, e-mail: fundacja@celeste.pl, telefon 500-725-406.

5. Fundacja przekazuje dane osobowe użytkowników Serwisu dokonujących płatności za pomocą płatności internetowych PayU.pl spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU S.A. procesu płatności. PayU S.A. w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

6. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych użytkownik Serwisu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

9.Fundacja informuje, że wykorzystuje pliki cookies, czyli krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym użytkownika na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia z Serwisem, możliwe do odczytania przez Fundację. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie ponownego połączenia użytkownika z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.celeste.pl.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualny regulamin będzie publikowany na stronie internetowej Fundacji.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w Serwisie.

4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu oraz serwisu PayU.pl.

5. Fundacja ma prawo zaprzestać w każdym czasie prowadzenia którejkolwiek z wymienionych w pkt I ppkt 3 form działalności.

6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub wymienionych w pkt I ppkt 3 form działalności Fundacji należy zgłaszać pod adres e-mail fundacja@celeste.pl. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko, adres mailowy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń uzasadniających jej złożenie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia przesłania reklamacji na podany powyżej adres.

7. Regulamin podlega prawu polskiemu.

8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku, gdy użytkownik Serwisu nie jest konsumentem, właściwym do rozpoznania sporów będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji.

 

partnerzy fundacji

strony internetowe łódź